ตำแหน่งงาน : Customer Relationship Management
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรม, ความสนใจ, เพื่อวางแผนการทำ CRM กับลูกค้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า
• วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานมีความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า , Customer Journey รวมถึง Customer Experience ได้ดี
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล Feedback ต่างๆ และนำมาพัฒนา CRM Project
• ประสานงาน Partner เพื่อจัดหา Privilege ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ใน CRM Program ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
• Monitor CRM Campaign ของคู่แข่ง หรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการทำ CRM ของบริษัท
• Monitor และ วิเคราะห์ผลของการทำ CRM Campaign รวมถึงจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขายและการบริการ
• ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธืเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับลูกค้าให้ดีขึ้น
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 2
ทางด้าน: • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานวิจัยการตลาด งาน CRM หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆทีจะนำมาประยุกต์ใช้กับงาน CRM
• หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต หรือโทรคมนาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS - Office ได้ดี
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:บริหารธุรกิจ ,การจัดการ,การตลาด เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
วิธีการสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ jasmine.com/apply
E-Mail : Recruit@jasmine.com
โทร 02-100-3025 , 3039
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้