รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

1. นางสาวสายใจ คีตสิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน
3. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวศินีนาถ   จงภักดิ์ไพศาล     ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
5. นางอุไรพร เจริญจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ