การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง


การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (วัน Record Date เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 3,709,221,308.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,418,442,616 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ ของทุน ที่ขำระแล้ว
1. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ 5,585,080 0.08
2. นายวิชิต แย้มบุญเรือง 60,000 0.00
3. นายปลื้มใจ สินอากร 1,047,058 0.01
4. น.ส.สายใจ คีตสิน 1,700,000 0.02
5. นายโยธิน อนาวิล (1) 400,000 0.01
    - นางศรีรัช อนาวิล (พี่น้อง) 400,000 0.01
6. นาย พิชญ์ โพธารามิก 4,295,246,452 57.90
7. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) 3,150,000 0.04
    - นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์   (บุตร) 750,000 0.01
    - นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์   (พี่น้อง) 2,300,000 0.03
    - น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์   (พี่น้อง) 100,000 0.00
  รวมทั้งสิ้น 4,307,188,590 58.06