การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 (วัน Record Date เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 4,069,432,931.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,138,865,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ ของทุน ที่ขำระแล้ว
1. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ 5,585,080 0.07
2. นายวิชิต แย้มบุญเรือง 60,000 0.00
3. นายปลื้มใจ สินอากร 1,047,058 0.01
4. น.ส.สายใจ คีตสิน 1,700,000 0.02
5. นายพิชญ์ โพธารามิก 4,572,490,053 56.18
6. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (4) 6,250,000 0.08
    - นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 500,000 0.01
    - ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์   (บุตร) 4,000,000 0.05
    - นายธรรม์ จิราธิวัฒน์   (บุตร) 750,000 0.01
    - นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) 1,000,000 0.01
       
  รวมทั้งสิ้น 4,587,132,191 56.36