การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 (วัน Record Date เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 4,157,477,882.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,134,955,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ ของทุน ที่ขำระแล้ว
1.  กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์    
  1 .นายธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ 5,585,080 0.07
  2. นายวิชิต แย้มบุญเรือง 110,000 0.00
  3. นายปลื้มใจ สินอากร 1,047,058 0.01
  4. นายโยธิน อนาวิล 3,100,000 0.04
  5. น.ส.สายใจ คีตสิน 1,700,000 0.02
  6. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) 21,950,000 0.26
    - นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 1,000,000 0.01
    - ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์   (บุตร) 20,450,000 0.25
    - นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) 500,000 0.01
  รวม 33,492,138 0.40
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย    
  1.  นายพิชญ์  โพธารามิก 4,572,490,053 54.99
  รวม 4,572,490,053 54.99
3.  ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม    
  รวม 0  
  รวมทั้งสิ้น 4,605,982,191 55.39