ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (13 มีนาคม 2561)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายพิชญ์ โพธารามิก  4,295,246,452 57.900
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด -101S  478,320,400 6.448
3. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED  315,567,971 4.254
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  241,115,250 3.250
5. นายทิศชวน  นานาวราทร  91,500,000 1.233
6. นายพิธาน องค์โฆษิต  77,098,500 1.039
7. นายจิรสิทธ  วุฒิไกร  62,000,000 0.836
8. นายธัญญา  ตู้จินดา  59,965,000 0.808
9. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  47,006,000 0.634
10. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 38,100,000 0.514
  รวม  5,705,919,573  76.916