ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ณ 5 มีนาคม 2562)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายพิชญ์ โพธารามิก                  4,572,490,053 56.18
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                     481,834,796 5.92
3 LGT BANK (SINGAPORE) LTD                     333,892,430 4.10
4 นายพิธาน องค์โฆษิต                     145,040,800 1.78
5 นายทิศชวน นานาวราทร                     134,000,000 1.65
6 นายจิรสิทธ วุฒิไกร                     100,000,000 1.23
7 นางธัญญา ตู้จินดา                       72,158,200 0.89
8 นายศุภชัย วีรบวรพงศ์                       61,957,100 0.76
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED                       61,214,932 0.75
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT                       52,864,200 0.65
11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)                       42,100,000 0.52
  ยอดรวม          6,057,552,511 74.43