คณะผู้บริหาร

 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

1. นางสาวสายใจ  คีตสิน  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
3. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์
4. นางอุไรพร เจริญจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ
5. นายธีรศักดิ์ ธาราวร ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวสุชาดา   เศรษฐสิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี