ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท        
บริษัท ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ (Investment as a Holding Company) แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม และสารสนเทศในระบบต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทในเครือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและใช้ทรัพยากรทุกอย่างร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจหลัก 4 กลุ่มดังนี้
1.     ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Business)
    กลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง ให้บริการโครงข่ายดิจิตอล ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการซอฟแวร์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมทั้งให้บริการ WiFi ทั่วประเทศ ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
        บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายและให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet)
        บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Service Provider) โดยเน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นต่างๆ แก่ลูกค้าทั่วไป (Mass) และลูกค้าองค์กร (Corporate)
        บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนา จำหน่าย หรือให้บริการซอฟต์แวร์ทั่วไป และระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการให้บริการเสริมของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2.     ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business)
    กลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย เช่น ให้บริการในทะเล และบริการซ่อมบำรุงโครงข่ายใยแก้วนำแสงใต้ทะเล ทั้งชายฝั่งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรับส่งข้อมูลทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Leased Circuits) ให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center Service) และให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
        บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ให้บริการในทะเล และบริการซ่อมบำรุงโครงข่ายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลทางฝั่งทะเลตะวันออกของไทย
        บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ให้บริการในทะเล และบริการซ่อมบำรุงโครงข่ายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลทางฝั่งทะเลตะวันตกของไทย
        บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ซึ่งเป็นวงจรที่มีเสถียรภาพสูงและมีหลายเส้นทางในการเชื่อมโยงไปต่างประเทศ เช่น ทางภาคใต้ผ่านไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านไปยังประเทศลาว เวียดนาม และจีน นอกจากนี้การให้บริการวงจรเช่าจะไม่มีการหยุดชะงักแม้สายเคเบิ้ลที่ให้บริการถูกตัดขาด เนื่องจากสามารถใช้เส้นทางอื่นให้บริการแทนที่ได้ ทั้งนี้ JasTel มีแบนด์วิธ (Bandwidth) เพื่อให้บริการที่มีขนาดสูงมาก สามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก รวมทั้งมีระบบควบคุมการจัดวงจรโดยอัตโนมัติและมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง JasTel ยังให้บริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคล (Internet Protocol Virtual Private Network : IP-VPN) บริการอินเทอร์เน็ตแบบสายเช่า (Leased Line Internet) บริการบริหารโครงข่าย (Managed Network Services) ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วและสายทองแดง บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange Service : NIX) บริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Server และ Router (Co-Location Service) โดยให้บริการแก่ลูกค้าประเภทผู้ให้บริการ (Operators/Internet Service Providers) และลูกค้าองค์กร (Corporate)
        บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (FTTx) การให้บริการรับฝากข้อมูล (Data Center) การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ BranchConnext ด้วยโครงข่าย ADSL, VDSL, FTTx และ 4G และบริการ WiFi การให้บริการเสียงโทรศัพท์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol หรือ VOIP) รวมถึงการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Data Interchange-EDI) นอกเหนือจากบริการสำคัญๆ ดังกล่าว บริษัทยังได้ดำเนินการให้คำปรึกษา ออกแบบ รวมทั้งจัดหา ทางด้าน IP Solution อาทิบริการ IP Camera, บริการ WiFi Hot Spot, บริการ Firewall เป็นต้น
        บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication Services) ในรูปแบบบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยจานสายอากาศขนาดเล็ก (VSAT) ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่บริการสื่อสารแบบมีสายเข้าไปไม่ถึง กลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจด้านสำรวจและผลิตน้ำมัน และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นต้องใช้บริการ รวมถึงเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้านเครือข่าย Mikrotik จากประเทศลัตเวีย และเครื่องมือตรวจสอบใยแก้วนำแสง Anritsu จากประเทศญี่ปุ่น
        บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศภายใต้ชื่อ “ไซเบอร์วอยซ์” (CyberVoice) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการให้บริการ โดยที่ลูกค้าสามารถโทรออกไปได้ทั่วโลกและสามารถรับสายได้จากทั่วโลก (2-Way Calling Card) ซึ่งสร้างความแตกต่างจากบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบเดิมๆ ถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ให้บริการในรูปแบบใหม่นี้ นอกจากนี้บริษัทยังคงให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมภายใต้โครงการ ACeS (Asia Cellular Satellite) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งให้บริการทั้งในรูปแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์บ้านผ่านดาวเทียม และเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ลูกข่าย เอเซียสสามารถรับส่งสัญญาณได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเขา หรือกลางทะเล ครอบคลุมพื้นที่ในทวีปเอเชีย ให้บริการในรูปแบบ Pre Paid ตัวลูกข่ายขนาดเล็กพกพาสะดวก นอกจากนี้ยังมีบริการ “โทรศัพท์ติดเรือผ่านดาวเทียม” สำหรับเรือประมง และเรือขนส่งทางทะเลอีกด้วย

3.    ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business)
    กลุ่มธุรกิจนี้จะเป็นผู้ดำเนินการด้านการจัดหา ออกแบบ วางระบบด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม จำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ธุรกิจบริการทางด้านโทรคมนาคม และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีความเชี่ยวชาญในการจัดหา ออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (System Integrator) ให้แก่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
        บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing (Cloud Provider) แบบครบวงจร ตั้งแต่บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service) เป็นบริการให้เช่าใช้ resource คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงบริการด้านคลาวด์ซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) โดยเป็นธุรกิจให้เช่าบริการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนเครือข่าย  Internet รวมทั้งดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) และให้บริการด้านบำรุงรักษาแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
    
4.    ธุรกิจอื่นๆ (Other Businesses) ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
        บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง มุ่งเน้นที่จะพัฒนารูปแบบการบริการให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยบริษัทมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางระบบโทรคมนาคม และระบบการสำรองข้อมูลแก่ลูกค้า จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีความปลอดภัยจากอุทกภัยสูง  ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจแก่ผู้เช่า
        บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company ถือหุ้นในบริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP
        กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อย และสถาบัน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน  รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้  เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
        บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจ IPTV