สารจากประธานคณะกรรมการเรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

ปี 2560 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประสบผลสำเร็จอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่นิยมใช้ของประชาชน ดังจะเห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต มีจำนวนถึง 2.726 ล้านราย และรายได้ที่เติบโตเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปี 2559 ด้วยจำนวนพนักงานที่มีศักยภาพในการให้บริการ จึงสามารถรองรับการแข่งขัน และก้าวทันต่อเทคโนโลยี ทำให้บริษัทเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง

ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย และโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความพร้อมที่แข็งแกร่ง และศักยภาพของโครงข่ายที่มั่นคงมีเสถียรภาพ สามารถให้บริการครอบคลุมทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของการบริการที่ดีของคณะผู้บริหาร และพนักงานกว่า 15,000 คน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ผนึกกำลังนำพาบริษัทให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นผู้นำในการให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสร้างประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า สถาบันการเงิน และลูกค้าของบริษัททุกท่าน ที่สนับสนุน และให้ความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา


 

(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการ