วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)
1)    สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
2)    พัฒนาคุณภาพและความเร็วในการให้บริการ ทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3)    พัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4)    Synergy ด้านเทคโนโลยี และบุคลากร
5)    ยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมาย (Goal)
เป็นผู้นำในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพ และครอบคลุมทั่วประเทศ